תנאי שימוש באתר “חיי כלב”

ברוכים הבאים לאתר “חיי כלב” – dogslife.org.il. עם תחילת השימוש וכתנאי לשימוש באתר הנך מתבקש לקרוא בקפידה את תנאי השימוש באתר, המפורטים להלן. תנאים אלה הם בנוסף לתנאים הנוספים הקיימים במדורי האתר ושירותי האתר השונים, ככל שקיימים:

1.      כללי:

1.1.   השימוש ו/או השירותים המוצעים באתר כפופים ומותנים בהסכמת המשתמש לאמור בתנאי שימוש אלה, והשימוש באתר ו/או בשרותי האתר מעיד על הסכמת המשתמש לכל התנאים.

1.2.   הגולש מצהיר ומתחייב כי השימוש שיעשה באתר יהיה על פי התנאים שלהלן ועל פי דרישות החוק.

1.3.   במידה ונדרשות הבהרות כלשהן, ניתן לפנות באמצעות דואר אלקטרוני info@ dogslife.org.il.  

1.4.   מטעמי נוחות הנוסח הוא בלשון זכר אך מתייחס לנשים ולגברים כאחד.

2.      הגדרות:

2.1.   “הגולש” או “המשתמש” –  הכוונה לכל גולש המשתמש באתר “חיי כלב” –  dogslife.org.ilו/או בשרותיו בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות מחשב ו/או בכל אמצעי אחר לרבות תקשורת סלולארית.

2.2.   “מערכת” –  הכוונה למערכת האתר, הצוות המנהל, צוות מומחי הבית כפי שמופיעים בכתב באתר זה ו/או כפי שיהיו מעת לעת.

2.3.   “תכנים”, “תוכן” או “מידע”  – הכוונה לכל התכנים המופעים בעמודי האתר השונים ומבלי יוצא מן הכלל, לרבות אך לא רק, טקסטים, תמונות, קטעי וידאו, קבצים גרפים, יישומים, עיצובים, קטעי שמע, תוכנות וכד’.

3.      אחריות:

3.1.   השימוש באתר, לרבות בכל המידע המפורט בו, מוצע לגולשים כמות שהוא (“As Is”).

3.2.   המערכת אינה אחראית להתאמת האתר ו/או המידע המפורט בו לצרכיו האישיים של משתמש כלשהו.

3.3.   המערכת לא תהיה אחראית בשום מקרה ואופן לשימוש שנעשה על ידי גולש כלשהו במידע המצוי באתר, לרבות אך לא רק בשימוש בהמלצות ו/או באירועים ו/או במקומות המצוינים באתר. על הגולש חלה החובה לבדוק את המידע המופיע באתר, בטרם הסתמכות על מידע כלשהו.

4.      זכותה המלאה של המערכת לבטל את קיומו או זמינותו של כל עמוד או מרכיב של האתר על פי שיקול דעתה וללא כל הודעה מראש. מימוש זכות זו לא תוליד כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המערכת בעניין זה.

4.1.   כמו כן, המערכת לא נושאת באחריות לטעויות ו/או שגיאות במידע כלשהו המוצג באתר והגולש לבדו ישא באחריות לכל שימוש שהוא עושה באתר ובתכנים המופיעים בו.

4.2.   המערכת לא תישא באחריות לנזק ו/או הפסד ו/או אבדן רווח מכל סוג שהם, שנגרם למשתמש ו/או לכל צד ג’ כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש באתר.

5.      תכנים המפורסמים באתר

5.1.   כחלק מהשירות שניתן על ידי המערכת, מפורסמים על ידה תכנים שונים בנושאי כלבים. על אף שנעשה מאמץ לדייק, יתכן כי בתכנים אלה נפלו טעויות (מכל סיבה שהיא).

5.2.   אם ברצונך להשתמש בתכנים אלה עליך לבדוק אותם ולאמתם.

5.3.   כמו כן יובהר כי אין בפרסומים אלה משום המלצה או חוות דעת בנושא כלשהו, וההחלטה לעשות שימוש בתכנים תעשה על אחריותך בלבד.

6.      תכנים שיועלו על ידי משתמשים

6.1.   חל איסור להעלות תכנים בעלי אופי מאיים, גזעני, בוטה, מיני, מוציא לשון הרע, מעודד הסתה, פוגעני, שהזכויות הקניניות בו לא של המשתמש, מכילי וירוסים ו/או כל תוכן בלתי ראוי אחר. המערכת תהיה רשאית למחוק כל תוכן, מכל סיבה שהיא ומבלי שהיא חייבת לתת הודעה כלשהי.

6.2.   המערכת לא תהיה אחראית לתכנים שיועלו על ידי משתמשים כלשהם, ואף לא לתגובות שיתקבלו כתוצאה מהעלאת תוכן כלשהו.

6.3.   עם העברת/העלאת תוכן כלשהו לאתר, אתה מקנה למערכת רשיון חינם, ללא הגבלה בזמן, להציג, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק ולעשות בתכנים כל שימוש אחר לפי שיקול דעתה של המערכת. למען הסר ספק יובהר, כי לא תהיה זכאי לכל תשלום שהוא בגין תכנים כלשהם שתמסור למערכת.

7.      קישורים (לינקים) לאתרים/שירותים/מידע –

7.1.   באתר זה לינקים – קישורים לאתרים אחרים ו/או לשירותים ו/או לדברי חקיקה ו/או להנחיות ו/או למאמרים ו/או לתכנים אחרים כלשהם.  האחריות לשימוש בקישורים אלה הם על המשתמש בלבד. המערכת אינה אחרית לתוכן כלשהו, בין אם מפורסם על ידה באתר ובין אם מופיע באתר צד ג’ כלשהו.

7.2.   עצם פרסום הקישורים הנ”ל אינו מהווה המלצה או העדפה מצד המערכת לאותם קישורים ו/או מסמכים ו/או מידע או חומר כלשהו.

8.      זכויות יוצרים

8.1.   המערכת היא הבעלים היחיד והבלעדי של כל הזכויות באתר/בשירות, לרבות אך לא רק, בעיצובים, בתכנים, עיצוב והצגה מילולית, בגרפיקה, בלוגו, בסימנים מסחריים (בין רשומים בין אם לאו) ובכל זכויות דומות באשר הן. חל איסור להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר ובזכויות הנ”ל, כולם או חלקם.

8.2.   השימוש במידע שבאתר הוא למטרה אישית ופרטית בלבד.

9.      אופן השימוש באתר

9.1.   אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל אמצעי ו/או יישום ו/או תוכנה על מנת לבצע חיפוש, אחזור, סריקה, העתקה, שמירה ו/או סקירה של התכנים או מבנה האתר, בין אם באופן אוטומטי ובין אם באופן ידני. אין ליצור כל לקט, ארכיון, אוסף ו/או מאגר של תכני האתר.

9.2.   אין לבצע תצוגה של כל חלק מתכני האתר בכל דרך שהיא, לרבות שימוש בטכנולוגיות שונות, באופן גלוי ו/או סמוי.

9.3.   אין לצפות ו/או להציג את האתר בכל דרך אשר כוללת שינוי של עיצוב האתר או שינוי תכניו, לרבות פרסומות ותוכן בעל אופי מסחרי.

9.4.   אין לבצע קישור מכל עמוד אינטרנט או אתר בעל אופי פוגע, לרבות אתרים בעלי תוכן פורנוגראפי, מעודד גזענות או הפליה אסורה ו/או מעודדים פעילות אסורה ו/או שפרסומם מנוגד לחוק.

9.5.   קישור לעמודים באתר “חיי כלב” – dogslife.org.il, מותנה באזכור מפורש של שם האתר – (חיי כלב – כל מה שצריך לדעת על גידול כלב בישראל). הקישור יעשה בצורה גלויה כאשר כתובת אתר dogslife.org.il מופיע בברור בסרגל הכתובת של דפדפן האינטרנט. אין להציג, להפיץ או לפרסם בציבור כל תוכן חלקי או מלא מתוך אתר dogslife.org.il. אין לקשר לחלק ו/או מרכיב בעמוד שאינו עמוד האינטרנט כפי שהוא במקור (לדוגמא: אין לקשר ישירות לתמונה או קובץ מידע, אלא לעמוד באתר בו הם קיימים).

10.  שונות

10.1.  המידע באתר מוגש כשירות למשתמשים, ולא יוכל לשמש עילה לתביעה כלשהי.

10.2.  המערכת רשאית לערוך, לשנות, להוסיף, להחסיר, להעביר ולצנזר על פי שיקול דעתה, ללא הודעה מראש ובכל עת את תכני האתר ו/או מדורי האתר השונים.

10.3.  המערכת רשאית להחליט לספק את הנתונים, המידע ו/או השירותים באתר עבור תשלום או עבור כל תנאי אחר על פי שיקול דעתה הבלעדי ללא הודעה מראש ובכל עת.

10.4.  המערכת רשאית להפסיק להעניק את השירות הניתן על ידה בכל עת.

10.5.  למען הסר ספק יובהר שוב, כי הגולש ו/או המשתמש מאשר כי קרא את כל תנאי ההסכם ומקבל את כולם על לשונם ותוכנם המלא. המשך הגלישה באתר מהווה הצהרה על קבלת תנאי ההסכם והמשתמש ו/או הגולש לא יבוא בתביעה ו/או טענה כנגד המערכת ו/או כל מי מטעמה בכל עניין ו/או נושא הקשור לאתר ו/או השימוש בו.

11.  סמכות שיפוט

11.1.  על הסכם זה, יחולו דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב – יפו.

תודה וגלישה מהנה!

Print Friendly