facebook-icon

חוקים, תקנות, הנחיות ונתונים

רשימה זו אינה מהווה ייעוץ משפטי, אלא באה להאיר את החוקים, התקנות וההנחיות.

  פקודת הכלבת, נוסח מלא

  תיקון לתקנות הכלבת (חיסון) 2010

  תיקון לתקנות הכלבת (חיסון) 2009

   חוק להסדרת הפיקוח על הכלבים – התשס”ג 2002

  קובץ התקנות להסדרת הפיקוח על כלבים וחיסון כלבת

  חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) התשנ”ד 1944

  חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים) התשנ”ד 1994

  איסור העברת כלבים מכלביות רשותיות למטרת ניסויים

  הודעת עדכון אגרות כלבים ל 1 ינואר 2012

  סימון כלבים בשבבים לא מאושרים

  הודעה אודות כלבים המשובבים בשני שבבים

  הודעת עדכון אגרות כלבים ל 1 יולי 2011

  קבלת מידע ממרכז הרישום לנפגע מנשיכת כלב

  נוהלי עבודה מקצועיים לרופאים המטפלים בחיות מחמד

  דפי הסבר אודות החוקים והתקנות כולל קנסות בנושא פיקוח על כלבים וכלבת

  נתונים סטטיסטיים לגבי הכלבים שנקלטו במרכז הרישום

  מספר כלבים לפי ישובים כפי שדווחו למשרד החקלאות

  יצוא חיות מחמד מישראל למדינות האיחוד האירופי

  הסדרת הפיקוח על הכלבים בישובים הישראליים ביהודה ובשומרון

  הסדרת יבוא כלבים מסוכנים – רופאי נמלים והסגרים

  תקנות לכלבים מסוכנים

  פסק דין של בית המשפט העליון בנושא כלבים מגזעים מסוכנים

  מסקנות ולקחים מהחוק להסדרת הפיקוח על כלבים

  הגדרות השבב – חוזר מנהל השירותים הווטרינריים

  תשלום הוצאות הובלה והחזקה במאורות הרשות- חוזר מנהל השירותים הווטרינריים

  צו להסדרת הפיקוח על כלבים(רשימת גזעים מסוכנים)

  גזעי כלבים מסוכנים (תמונות)

  בדיקת נוכחות נוגדנים לכלבת- הנחיות למשלוח

  דף מידע – יבוא כלבים וחתולים

  טופס בקשה לבדיקות בעלי חיים המיועדים לייצוא (אוסטרליה) – בדיקות מיוחדות

  מעצר בית במקום כלוב במכלאה – החלטת השופט מוחמד מסארווה

  איסור חיתוך אוזניים וזנבות – תיאורי מקרים

  חוקי עזר עירוניים בישובים המתחילים באותיות א’-י’

  חוקי עזר עירוניים בישובים המתחילים באותיות כ’-צ’

  חוקי עזר עירוניים בישובים המתחילים באותיות ק’-ת’

  חוקי עזר עירוניים לכניסת כלבים לחופי רחצה

  חוק הכלבת בשפה הערבית

Print Friendly