facebook-icon

תשלום אגרה מוגדלת לכלב שאינו מסורס/ כלבה שאינה מעוקרת

בתאריך 1.1.2013 נכנס לתוקפו  תיקון לחוק (חוק להסדרת הפיקוח על כלבים), המטיל תשלום נוסף בסך של 300 ₪ על דמי האגרה לרשיון וחיסון הכלב, אם זהו כלב שאינו מסורס או כלבה שאינה מעוקרת, (הסכום נכון לינואר 2013, ויתעדכן מדי שנה בינואר) יש לחוק מספר סייגים שכתובים בו (שיובאו להלן) הפוטרים את בעל הכלב מתשלום אגרה נוספת זו..

יש ויכוחים רבים על יעילותו של החוק החדש, על דרכי האכיפה שלו, ותמיד עולה השאלה, האם החוק הזה עלול לגרום ליותר בעלי כלבים שאינם מסורסים/מעוקרות, להמנע מחיסון הכלב/ה, כדי להמנע מתשלום ה”קנס” (כפי שמתארים את התשלום הנוסף אנשים המתנגדים לחוק החדש).

אנחנו לא נכנסים כאן לויכוח על יעילותו ו/או נחיצותו של החוק, לבד מהעובדה שאנחנו מעודדים בכל פה את עיקור וסירוס הכלבים מהסיבות שמובאות ע”י הוטרינרים שלנו בפאנל שקיימנו בנושא, כמו מהסיבות שאנו מונים בדף המיוחד שכתבנו.

חוטם, בדרכו להיות כלב נחיה

החוק החדש פוטר מתשלום האגרה המוגדלת במספר מקרים. ישנו פטור אוטומטי (שיפורט להלן), ויש אפשרות לבקש פטור מהוטרינר הרשותי (שהוסמך לתת פטור כזה, ע”י מנהל השירותים הוטרינריים במשרד החקלאות).

מי זכאי לפטור אוטומטי:

  • גור עד 6 חודשים
  • כלב בוגר שקיבל לפחות 8 חיסוני כלבת  מתועדים

בנוסף לפטור האוטומטי, ישנה אפשרות לבקש פטור מתשלום אגרה מוגדלת במקרים הבאים:

  1. עקב מצבו הבריאותי של הכלב, כאשר סירוס או עיקור יסכן בסבירות גבוהה את חייו.
  2. הכלב רשום ככלב טהור גזע בתאגיד בינ”ל מוכר שאינו למטרות רווח.

תוכלו לקרוא את נוסח החוק המדוייק באתר כנסת פתוחה.

ואת המכתב שנשלח ממנהל השירותים הוטרינריים לוטרינרים הרשותיים. המכתב כולל נספחים ובהם הטפסים לבקשת פטור מאגרה מוגדלת.

אם הכלב/ה שלכם אינו מסורס/מעוקרת מהסיבות שצוינו בחוק, הדפיסו את הטופס ובקשו פטור מאגרה מוגדל מהוטרינר הרשותי שאמור להוציא את הרשיון לכלב שלכם.

Print Friendly